Szanowni Państwo,

Spełniając obowiązek wynikający z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informację   (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), poniżej przedstawimy informację

dotyczącą przetwarzania  Pani / Pana danych osobowych w związku z ubieganiem się o pracę w Ekspres Bus Krzysztof Borodycz (dalej: „Ekspres Bus” lub „Przedsiębiorstwo”).

Administratorem Panu/Pan osobowych jest przedsiębiorstwo Ekspres Bus Krzysztof Borodycz z siedzibą przy ul. Świętej Jadwigi 1 F w Trzebnicy (kod pocztowy: 55-100), NIP:  PL 915-05-84.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Ekspres Bus w następujący sposób:

– za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając korespondencję na adres: biuro@ekspresbus.pl,

– telefonicznie, kontaktując się z numerem: +48 71 2872579.

– lub osobiście, w podanej wyżej siedzibie biura.

 Ekspres Bus oświadcza, że przywiązuje bardzo dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W tym zakresie Ekspres Bus ściśle przestrzega obowiązujących przepisów prawa i wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby efektywnie zapobiegać naruszeniom ochrony danych osobowych. 

Źródłem danych o Pani / Panu  są informacje przekazane:

 1. bezpośrednio przez Panią / Pana w toku bezpośredniego kontaktu w biurze Przedsiębiorstwa, 
 2. za pośrednictwem formularzy kontaktowych umieszczonych na stronie internetowej Ekspres Bus,
 3. za pośrednictwem systemu do sprzedaży biletów okresowych lub jednorazowych na przejazd liniami obsługiwanymi przez Ekspres Bus,
 4. za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem www.booking.com lub innych platform, z którymi Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę – przy rezerwacji i najmowaniu
  apartamentów administrowanych przez Ekspres Bus
 5. przy zgłaszaniu Państwa dzieci i młodzieży do udziału w imprezach w ramach wypoczynku dedykowanego  dla tej kategorii uczestników,
 6. przez inne podmioty zewnętrzne w trakcie realizacji  postanowień kontraktowych.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy (przewozu, imprezy turystycznej, najmu  apartamentów)  – przedstawienia oferty, nawiązania stosunku umownego oraz do wypełnienia postanowień umowy, a w przypadku nabywców biletów miesięcznych, także rozliczeń wynikających z dotacji do transportu publicznego: dane będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy oraz przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa  oraz rozliczenia dotacji ze środków publicznych  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO);
 2. rozliczenia umowy – w celu realizacji obowiązku zapłaty za wykonane usługi  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. zawarcia i wykonania umowy dotyczącej wypoczynku dzieci i młodzieży  – ofertowania, zawarcia
  i wykonania umowy oraz spełnienia szczególnych obowiązków organizatora wypoczynku dzieci
  i młodzieży, w tym przetwarzania informacji o stanie zdrowia uczestników tej kategorii imprez (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO; 
 4. realizacji obowiązku rozpatrzenia reklamacji – obowiązek prawny wynikający z przepisów ogólnych (m.in. z Kodeksu cywilnego) oraz z regulacji dotyczących świadczenia usług przewozowych
  i turystycznych  (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)).
 5. realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego lub innego rodzaju podatku wynikających z Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez 5 lat licząc od końca roku podatkowego,  w którym powstał obowiązek podatkowy.
 6. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegającego na występowaniu w sprawach sądowych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu karnego lub innych właściwych przepisów – przez 3 lata od rozwiązania umowy, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń; ten rodzaj przetwarzania dotyczy w szczególności: roszczeń z tytułu niezapłacenia za wykonaną usługę, uszkodzenia mienia, z którego Państwo korzystacie w ramach umowy oraz z tytułu przejazdu bez biletu środkami komunikacji administrowanymi przez Ekspres Bus;
 7. promocji i marketingu usług własnych oraz powiązanych z nimi usług partnerów biznesowych – na podstawie Państwa zgody (art.. 6 ust. 1 lit a) RODO) lub na podstawie prawnie uzasadnionego celu, jakim jest promocja usług oferowanych przez Ekspres Bus (art. 6 ust. 1 lit. f)); odpowiednio, do czasu wycofania Państwa zgody lub zzłożenia sprzeciwu.   

Dane osobowe osób Klientów Ekspres Bus mogą być udostępniane w następujących przypadkach:

 1. gdy taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa – uprawnionym instytucjom publicznym;
 2. gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy – przekazane danych ew. podwykonawcom,,
 3. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, jeśli uczestniczą w komunikacji między Państwem a Ekspres Bus;
 4. dostawcom usług informatycznych, w szczególności administratorom zewnętrznych systemów informatycznych, z których Ekspres Bus korzysta,
 5. podmiotom świadczącym usługi prawne, rachunkowo-finansowe, doradcze i audytorskie,

Podanie przez Państwa danych osobowych w celu skorzystania z oferty Ekspres Bus jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

W przypadku przetwarzania tych danych w oparciu o Państwa zgodę, możecie Państwo w każdej chwili taka zgodę wycofać, jednak bez skutków prawnych dla przetwarzania realizowanego uprzednio na podstawie tej zgody.

Ekspres Bus nie przekazuje danych osobowych podmiotom spoza EOG.

Ekspres Bus nie podejmuje względem Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany i nie używa tych danych do profilowania..

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 1. dostępu – uzyskania przez administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do dostępu do nich oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO); 
 2.  do otrzymywania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
 6. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 7. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 8. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 9. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec sprzeciwu osoby, której dane dotyczą; 
 10. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 11. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw lub złożyć skargę, powinniście Państwo skontaktować się
z biurem Ekspres Bus oraz poinformować go, z jakiego prawa chcecie skorzystać.

Jeśli uznacie Państwo, że Wasze dane jako Klientów Przedsiębiorstwa  są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2, z którym można skontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie  https: www.uodo.gov.pl/pl/kontakt/ ;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00

lub dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Zanim jednak złożycie Państwo skargę, prosimy o rozważenie  uprzedniego kontaktu  biurem Przedsiębiorstwa – deklarujemy, że z najwyższą starannością postaramy się wyjaśnić Państwa zastrzeżenia lub wątpliwości.