Drogi kandydacie do pracy,

Spełniając obowiązek wynikający z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informację   (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), poniżej przedstawimy informację

dotyczącą przetwarzania  Pani / Pana danych osobowych w związku z ubieganiem się o pracę w Ekspres Bus Krzysztof Borodycz (dalej: „Ekspres Bus” lub „Przedsiębiorstwo”).

Administratorem Panu/Pan osobowych jest przedsiębiorstwo Ekspres Bus Krzysztof Borodycz z siedzibą przy ul. Świętej Jadwigi 1 F w Trzebnicy (kod pocztowy: 55-100), NIP:  PL 915-05-84.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Ekspres Bus w następujący sposób:

– za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając korespondencję na adres: biuro@ekspresbus.pl,

– telefonicznie, kontaktując się z numerem: +48 71 2872579.

– lub osobiście, w podanej wyżej siedzibie biura.

 Ekspres Bus oświadcza, że przywiązuje bardzo dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. W tym zakresie Ekspres Bus ściśle przestrzega obowiązujących przepisów prawa i wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby efektywnie zapobiegać naruszeniom ochrony danych osobowych. 

Dane osobowe dotyczące kandydatów do pracy pozyskujemy bezpośrednio od Pani / Pana (bezpośrednio, podczas osobistego kontaktu z Państwem) lub z informacji przesłanych do nas za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, a także za pośrednictwem platformy olx.pl lub oficjalnie przez Państwa publikowanych na stronach internetowych dedykowanych do kojarzenia pracodawców i osób poszukujących pracy (jak np. LinkedIn). 

Dane kandydatów do pracy przetwarzamy na podstawie i w zakresie określonym w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie pracy (obowiązkowo musicie Państwo podać: imię /imiona/,  datę urodzenia, adres do korespondencji oraz – gdy ma to związek z wymaganiami na określone stanowisko –  wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia).  W sytuacji, jeżeli chcielibyście Państwo przekazać nam szerszą informację niż powyżej podany zakres, prosimy o dodanie do swojego CV odpowiedniej zgody, np.:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ekspres Bus Krzysztof Borodycz. moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegam.”

Dotyczące Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko.

W sytuacji, jeśli wyrażacie Państwo wolę wzięcia udziału w ewentualnych przyszłych rekrutacjach na to samo lub inne stanowisko, uprzejmie prosimy o zawarcie w swoim CV odpowiedniej zgody, np.:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ekspres Bus Krzysztof Borodycz (Ekspres Bus) zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Ekspres Bus.”

W przypadku opisanym powyżej, będziemy przetwarzać dotyczące Państwa dane osobowe przez kolejnych 18 miesięcy od zakończenia rekrutacji, przy czym okres ten może być za Państwa wyraźną zgodą prolongowany na kolejny okres.    

Informujemy jednocześnie, że jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę, możecie Państwo w każdym momencie zgodę wycofać (prosimy w tym celu o kontakt z biurem Ekspres Bus) – nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: uprawnionym organom administracji publicznej, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, operatorom telekomunikacyjnym – gdy wymiana informacji z kandydatem odbywa się za ich pośrednictwem, dostawcom usług informatycznych – w zakresie koniecznym do świadczenia tych usług,          podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze i audytorskie.

Podanie przez Panią / Pana danych wskazanych w przepisach prawa jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, natomiast podanie przez Państwa innych danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami..

Ekspres Bus nie przekazuje danych osobowych pracowników do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Ekspres Bus  nie podejmuje względem kandydatów do pracy decyzji w sposób zautomatyzowany.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Ekspres Bus macie Państwo następujące prawa: dostępu do danych, uzyskania kopii tych danych, sprostowania, żądania ich usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora i sprzeciwu.

W przypadku, gdy chcielibyście Państwo skorzystać z któregoś z tych praw, prosimy o kontakt z biurem Przedsiębiorstwa w sposób określony na wstępie niniejszej informacji.

Jeśli uznacie Państwo, że Wasze dane jako kandydatów na pracowników są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych, macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2 oraz dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Nim jednak Państwo złożycie skargę, albo uznacie, że niniejsza informacja jest dla Państwa niewystarczająca, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem – postaramy się w najlepszy możliwy sposób wyjaśnić wszelkie Państwa wątpliwości.